Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Желаещите попълват Декларация за информирано съгласие „Приложение 1" и Анкетна карта „Приложение 3“ за включване в дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси)

Желаещите попълват Декларация за информирано съгласие „Приложение 1" и Анкетна карта „Приложение 3“ за включване в дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси)   - Изображение 1