НУ "Патриарх Евтимий"
Начално училище в град Плевен

"Твоят час"

През периода 2016-2018 г., НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен реализира на 2 етапа Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 попроцедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Общата стойност на цялостното изпълнение на проекта възлиза на 36 145,00 лв.

В рамките на две Училищни програми, по една за всяка от учебните 2016/2017 и 2017/2018 години, бяха сформирани 16 групи за извънкласни дейности – 15 по интереси и 1 за преодоляване на обучителни затруднения с участие на 263 ученика.

В първа проектна фаза бяха изпълнени 7 тематични програми със 123 ученика: „Подвижни щафетни игри“, „Клуб Цветно и красиво“, „Ние“, „Изследователски клуб Опознай и обикни своя роден край“, „Играй, чети и твори със съучениците си ти“, „Моят град“ и „Училище без стени“.

Във втора фаза бяха осъществени 9 инициативи със 140 ученика: „Краезнание“, „Приказки от близко и далечно“, „Минало и настояще на моя роден град“, „Моето семейство-знам и мога“, „Млад предприемач-НИЕ“, „Клуб Млад еколог“, „Нашето семейство“, „Аз обичам да спортувам“ и „Междупредметна връзка“

Тематичните програми бяха финализирани с провеждането на 16 публични изяви и 15 годишни продукции, на които учениците демонстрираха пред други деца, учители, гости и родители наученото по време на проектното изпълнение.