Начално училище "Патриарх Евтимий"
Член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Нормативни документи

Прикачени документи

Мерки повишаване качество образование 2018-2020г.
Програма приобщаващо образование 2018-2020г.
Стратегия за развитие 2016-2020г.
Стратегия за управление на риска 2018-2019г.
Доклад за самооценяване на качеството 2016-2018г.
2018-2019_Актуализирана Система за финансово управление и контрол.pdf
2019-2020-Програма за целодневна организация на учебния ден.pdf
2019-2020-Заповед и Правила признаване завършен клас или период на обучение в чужбина.pdf
2019-2020-Декларация информирано съгласие родител-средства за комуникация.docx
2019-2020-Заповед и План-график на дейностите по самооценяване през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г..pdf
2019-2020-План изпълнение Стратегията през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г..pdf
2019-2020-Заповед и План за изпълнение на Програмата за приобщаващо образование през учебните 2018-2019 и 2019-2020 г..pdf
2019-2020-Заповед и Правилник за дейността на ,училището.pdf
2019-2020-Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf
2019-2020-Заповед и Годишен план за дейността на училището.pdf
2019-2020-Заповед и училищен Учебен план.pdf
2019-2020-Годишен план за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.pdf
Програма ГЗЕИО 2019-2020.pdf